Dla Pacjenta

Strona główna 9 Dla Pacjenta

„Po pierwsze pacjent”

Twoje prawa jako pacjenta to nasz obowiązek.

Satysfakcja pacjentki z uzyskanego w wyniku operacji wyglądu to cel,
który wyróżnia chirurgię plastyczną wśród specjalizacji medycznych.
Chcemy, by dzięki naszej pracy pacjentka czuła się ze sobą lepiej
niż kiedykolwiek – to jej opinia i emocje są tu najważniejsze.

Dlatego mówimy primum patiente – „po pierwsze pacjent”.
Do regulaminów i kodeksów dodajemy coś więcej:
życzliwość, profesjonalizm i zaangażowanie
od pierwszego dnia i na każdym kroku.

Kliknij, aby rozwinąć tekst odpowiedniego dokumentu:

RODO W MEDYCYNIE - DANE OSOBOWE, PRAWO DO DOKUMENTACJI

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA DLA PACJENTA

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

KLINIKA CHIRURGII DR E. RADZIKOWSKIEJ SP. Z O.O.

z siedzibą w Warszawie

 

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Spółka Klinika Chirurgii dr. E. Radzikowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa dalej: ,,Administratorem’’ lub ,,Spółką’’.

 

 1. Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kierując zapytanie na adres : Klinika Chirurgii dr E.Radzikowskiej Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując zapytanie pod adres e-mail: IODO: recepcja@radzikowskaclinic.pl

 

 1. Jakie jest źródło Pani/Pana danych osobowych oraz skąd są pozyskiwane?

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana podczas wypełniania m. in. Indywidualnego kwestionariusza osobowego, a także później, podczas wypełniania dodatkowych formularzy, zgód na zabiegi, informacji dostarczonych bezpośrednio przez Panią/Pana.

 

 1. Jaki jest zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora?

Przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych potrzebujemy Pani/Pana danych osobowych takich jak: imię , nazwisko, nr PESEL , data urodzenia (wyłącznie w przypadku osób nie posiadających nr PESEL) oraz płeć, a także nr telefonu oraz adres e-mail – jednakże dane te nie są niezbędne do objęcia Pani/Pana świadczeniami medycznymi. Podczas świadczenia usługi tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o: stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, historii leczenia, wyniki badań, nałogi. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego procesu leczenia. Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Pani/Pana adresu e-mail lub numeru telefonu – wówczas nasze komunikaty będą mogły być personalizowane w odpowiedni sposób.

 

 1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c) oraz (art.9 ust 2 lit h) RODO – art.25 pkt 1 – ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust.1 pkt rozp. MZ,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art.9 ust 2 lit h) RODO oraz art.24 ust.1 ustawy o prawach pacjenta,
 • realizacja praw pacjenta – odbieranie świadczeń, upoważnienie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art.6 ust 1 lit c RODO w związku z art.9 ust 3 i art.26 ust.1 ustawy o prawach pacjenta,
 • kontakt (na podany adres e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych takich jak: zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników, poinformowanie o terminie i godzinie wizyty)
 • 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami),
 • dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit. c RODO – art.74 ust.2 ustawy o rachunkowości,
 • marketing bezpośredni własnych usług – art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora – dane z monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 uet.1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

 1. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? Pani/Pana dane mogą być udostępniane:
 • innym podmiotom leczniczym współpracującym ze Spółką w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
 • osobom upoważnionym przez Panią/Pana,
 • dostawcom usług w zakresie techniki badań (laboratoria).

 

 1. Komu powierzamy do przetwarzania Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta administrator w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług w szczególności:

 • dostawcom usług księgowych (przykładowo wystawiając Pani/Panu fakturę VAT, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe Państwa dane zawarte na fakturze – do przetworzenia),
 • dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

−     podmiotom  świadczącym   usługi   utrzymania   kopii   zapasowej   serwisu     (serwerów)

i przechowywanych danych.

−     Pani/Pana    dane   mogą   być także przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

 1. Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe poza obszar UE?

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

 

 1. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania , decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Przez jaki okres będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dokumentacje medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i potrzeb podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

 

 1. Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe?

Korzystanie z usługi Spółki jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do ustalenia Pani/Pana tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia. Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury. Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony Spółki, odwołania wizyty tym trybem (sms, e-mail).

 

 1. Jakie przysługują Pani/panu prawa w związku z podaniem danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu d o swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art 18 RODO ), przenoszenia (w przypadkach wskazanych w art 20 RODO).

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoja szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.

Chcąc skorzystać z w/w uprawnień prosimy skontaktować się ze Spółką pod adresem       e-mail :

recepcja@radzikowskaclinic.pl

W celu uzyskania dostępu do danych, ich modyfikacji lub usunięcia prosimy umówić się na spotkanie osobiście, natomiast weryfikacji można dokonać również przez osobę upoważnioną.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, osobiście lub listownie na adres:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

 

Punkt kancelaryjny Urzędu czynny jest w godzinach 9.00 – 15.00.
kancelaria@uodo.gov.pl
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
KLINIKA CHIRURGII DR E. RADZIKOWSKIEJ Spółka z o.o.

 

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Organizacyjnym zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do niej, a także ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009, Nr 52 poz. 417) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy pod nazwą Klinika Chirurgii dr E. Radzikowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Podmiot leczniczy”).

III. Firma i siedziba podmiotu
Klinika Chirurgii dr E. Radzikowskiej Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 34a

IV.Cele i zadania podmiotu

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie

działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających

z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności

udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny
estetycznej.

Do zadań komórek organizacyjnych należą w szczególności:

− prowadzenie konsultacji, udzielanie lekarskich porad specjalistycznych, diagnozowanie, określanie

kierunku leczenia, kwalifikacji do zabiegów leczniczych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, wystawianie
skierowań, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, prowadzenie opieki profilaktycznej,

− zapewnienie pacjentom kompleksowej ambulatoryjnej opieki medycznej,

− zapewnienie prawidłowej i ścisłej współpracy z innymi komórkami i podmiotami medycznymi,

− przeprowadzanie konsultacji lekarskich oraz prowadzenie stosownego leczenia, w tym uczestniczenie w
procesie leczenia tych pacjentów,

− dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego,

− działanie na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego,

− podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,

− systematyczne wprowadzanie standardów postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych

oraz podnoszenie jakości opieki medycznej,

− przestrzeganie praw pacjenta określonych w karcie praw i obowiązków pacjenta,

− prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

− współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie obowiązków administracyjno- organizacyjnych oraz

finansowych,

− prowadzenie wymagalnych rejestrów medycznych,

− realizowanie obowiązków nałożonych aktami wewnętrznymi obowiązującymi w placówce,

− przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji,

− realizacja innych zadań wskazanych przez Prezesa Zarządu Kliniki jednostki organizacyjnej.

V. Struktura organizacyjna
W ramach podmiotu leczniczego działa jeden zakład leczniczy CHIRURGIA DR ELŻBIETY RADZIKOWSKIEJ.

W ramach powyższej jednostki organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne:

− poradnia dermatologiczna,

− poradnia wenerologiczna,

− poradnia chirurgii naczyniowej,

− poradnia chirurgii onkologicznej,

− poradnia chirurgii plastycznej,

− poradnia promocji zdrowia,

− poradnia andrologiczna,

− poradnia ginekologiczna,

− poradnia laryngologiczna,

− poradnia ginekologii i położnictwa,

− poradnia chirurgii ogólnej,

− poradnia neurologiczna,

− gabinet zabiegowy,

− poradnia urologiczna,

− poradnia proktologiczna.

Funkcję kierownika wszystkich komórek organizacyjnych pełni Prezes Zarządu Kliniki.

VI. Rodzaj działalności leczniczej

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (działalność konsultacyjno-kosmetologiczna)

VII. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
RADZIKOWSKA CLINIC, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

VIII. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

− w powyższej lokalizacji w godzinach od 9:00 do 21:00 dokonywana jest rejestracja pacjentów oraz udzielane są informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie,

− udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,

− przyjęcia do lekarzy specjalistów odbywają się w poradniach, na podstawie wcześniej umówionej wizyty,

− przed przyjęciem pacjent przedstawia aktualny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

− poradnia i gabinet czynne są w godzinach ustalonych dla poszczególnych komórek organizacyjnych i podane do wiadomości na drzwiach do poszczególnych gabinetów. Badania wykonywane są na podstawie skierowania zewnętrznego od lekarza specjalisty, lekarzy pracujących w placówce lub na podstawie współpracy z innymi podmiotami, z którymi Klinika Chirurgii dr E. Radzikowskiej zawarła umowy.

Prawa i obowiązki pacjenta

Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

Pacjent ma prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych, odpowiadających aktualnym wymaganiom wiedzy medycznej, fachowym i sanitarnym oraz możliwościom placówki; środków farmaceutycznych i materiałów.

2. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach i udzielane są pacjentowi z należytą starannością

3. Informacji o swoim stanie zdrowia.

4. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiednich informacji.

5. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

6. Rezygnacji na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia.

7. Wskazania osoby lub instytucji, przedstawiciela ustawowego lub faktycznego, którą placówka jest zobowiązana powiadomić w razie pogorszenia się stanu, powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci.
8. Ochrony danych osobowych.

Obowiązki pacjenta:

1. Pacjent zgłaszający się na leczenie/badanie do podmiotu powinien poddać się badaniu przez lekarza przyjmującego.

2. Pacjent leczony/diagnozowany w placówce nie może wychodzić poza jej obręb z wyjątkiem sytuacji koniecznych ze względów leczniczych za zgodą wydaną przez lekarza prowadzącego.

3. Pacjent zobowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek oraz pozostałego personelu.

4. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza leczącego bądź innego wyznaczonego lekarza.

5. Pacjentowi nie wolno, bez zgody lekarza prowadzącego bądź pielęgniarki, spożywać ani podawać do spożycia innym pacjentom żywności i napojów przyniesionych z zewnątrz.

6. Pacjentowi nie wolno wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz wszelkich substancji odurzających.
7. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
8. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej.

9. Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy oddane jemu do użytku na czas pobytu w placówce. Za szkody powstałe z winy pacjenta odpowiedzialność będzie ponosił pacjent, który wyrządził szkodę.

10. Pacjent powinien spożywać posiłki w porach i miejscach określonych przez personel.

11. Pacjentowi nie wolno obsługiwać samowolnie aparatury i urządzeń stanowiących wyposażenie placówki.

12. Pacjent, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pobytu w placówce winien ten fakt niezwłocznie zgłosić lekarzowi, który zbada pacjenta, a wynik wpisze do indywidualnej historii choroby.

13. Pacjent powinien zapoznać się z zakresem swoich praw i obowiązków i odpowiednio je stosować.

Przepisy porządkowe dla osób towarzyszących:

1. Z pacjentem mogą przebywać na terenie placówki tylko osoby pełnoletnie.
2. Osoby towarzyszące obowiązane są:
a. stosować się do poleceń i wskazówek personelu medycznego,
b. włożyć odzież ochronną i ewentualnie obuwie ochronne na żądanie personelu,
c. zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu,

d. nie dostarczać pacjentom alkoholu lub innych substancji odurzających oraz innych artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,

e. nie palić tytoniu, nie spożywać alkoholu i innych substancji odurzających.

Opis, wynik badania pacjenta oraz udostępnianie dokumentacji medycznej:

1. Opis/wynik badania jest udostępniany osobiście pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej lub lekarzowi kierującemu na badanie niezwłocznie po jego przygotowaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

2. Termin ten w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od pacjenta, lekarza kierującego lub innego lekarza specjalisty może zostać wydłużony o czym pacjent zostanie poinformowany niezwłocznie.

3. Wynik/opis może zostać za zgodą pacjenta wysłany pocztą na adres wskazany w dokumentacji medycznej lub pisemnym upoważnieniu za pocztowym potwierdzeniem wysłania.

4. Dokumentacja medyczna, jej kopia lub odpis wydawana jest niezwłocznie, nie najpóźniej niż 14 dni roboczych, osobiście pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej lub lekarzowi kierującemu na badanie. Może również zostać wysłana pocztą na adres wskazany przez pacjenta za pocztowym potwierdzeniem wysłania.

Postanowienia końcowe – prawa pacjenta

1. Zakład zapewnia ochronę danych osobowych pacjenta zgodnie z przepisami aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zaleca się kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (recepcja@radzikowskaclinic.pl).

2. Zastrzeżenia, skargi i wnioski dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych można składać na piśmie lub osobiście w siedzibie podmiotu medycznego Klinika Chirurgii dr E. Radzikowskiej sp. z o.o., listownie na adres RADZIKOWSKA CLINIC, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej na adres: recepcja@radzikowskaclinic.pl.

3. W sprawach skarg i wniosków w każdą środę od godziny 15.00 do 16.00 przyjmuje Prezes Zarządu Kliniki.

VII. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

1. Komórki organizacyjne współdziałają ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej i właściwej opieki medycznej oraz niezbędnej diagnostyki.

2. W razie dostrzeżenia przez lekarza, pielęgniarkę lub innego pracownika niepokojących go objawów stanu zdrowia pacjenta, niezwłocznie informuje o tym lekarza prowadzącego w celu podjęcia właściwych działań.

3. W realizacji swoich zadań jednostki organizacyjne mogą współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi, instytucjami ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

1. Klinika Chirurgii dr E. Radzikowskiej Sp. z o.o. w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.

2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego oraz jeżeli jest wymagane zawiera klauzulę poddania się stron kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia lub innej instytucji prowadzącej nadzór nad realizacją działań zdrowotnych.

3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawują wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednio Prezes Zarządu Kliniki jednostki organizacyjnej.

IX. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub/i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008 r. z późniejszymi zmianami o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Obecnie Klinika Chirurgii dr E. Radzikowskiej Sp. z o.o. nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom, osobom przez nich upoważnionym, lekarzom kierującym oraz podmiotom i instytucjom uprawnionym.

Wgląd do dokumentacji medycznej na miejscu jest zwolniony ze wszelkich opłat.

X. Organizacja procesu udzielenia świadczeń w przypadku pobierania opłat

W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.

Świadczenia zdrowotne odpłatne mogą być realizowane na podstawie umowy z innym podmiotem, w tym towarzystwem ubezpieczeniowym lub w ramach indywidualnego rozliczenia z pacjentem.

W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub niezwłocznie po jej zakończeniu.

Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem, przy użyciu terminala płatniczego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika do kasy fiskalnej, a pacjent musi otrzymać paragon fiskalny.

Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura, wówczas pacjent zamiast paragonu fiskalnego otrzymuje fakturę.

Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w rozdziale VII – pacjent ma te same prawa i obowiązki oraz zakres i rodzaj udzielanych świadczeń medycznych.

XI. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych

Opłaty mogą być pobierane od pacjentów za świadczenia medyczne lub czynności administracyjne.

Za czynności administracyjne rozumie się:

− wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

− wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

− wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, dla potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych podana jest pacjentowi przed udzieleniem świadczenia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Obecnie nie są pobierane żadne opłaty za czynności administracyjne.

XII. Sposób kierowania jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Zakres obowiązków Zarządu oraz personelu medycznego.

1. Do zakresu obowiązków Zarządu należy w szczególności:

a. sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad działalnością podmiotu oraz ochrona jego interesów i mienia,

b. opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych,

c. organizowanie pracy oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy,
d. powoływanie zespołów doradczych i komisji problemowych,
e. przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania oraz stosowania rachunku ekonomicznego,

f. wydawanie zarządzeń, decyzji oraz podejmowanie innych niezbędnych działań wchodzących w zakres bieżącego zarządzania,

g. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

h. współpraca z organami samorządów zawodowych, związków zawodowych i organizacji społecznych.

2. Do zakresu obowiązków Prezes Zarządu Kliniki jednostki organizacyjnej należy w szczególności:

a. podejmowanie decyzji wynikających z funkcji kierowania jednostką, w tym w sprawach wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do pracowników oraz nadzór nad dyscypliną pracy,

b. dbałość o dobór i racjonalne wykorzystanie kadry,
c. ustalenie regulaminu porządkowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
d. nadzór nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,

e. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
f. nadzór nad gospodarką lekami,
g. analiza i ocena potrzeb dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę.
3. Do zakresu obowiązków lekarza należy w szczególności:

a. wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką lekarską i posiadanymi umiejętnościami,

b. prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c. przeprowadzenie konsultacji medycznej, badania i wywiadu z pacjentem zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej,

d. analiza wykonanych badań i konsultacji oraz skierowanie do wykonania ewentualnych badań uzupełniających w ramach struktury lub zewnętrznych jednostek służby zdrowia,

e. kwalifikacja i wyznaczenie terminu wykonania świadczenia medycznego,

f. przyjęcie pacjenta, otrzymanie pisemnej zgody na wykonanie świadczenia medycznego, przeprowadzenie planowanej procedury lub procedur, przygotowanie opisu/wypisu pacjenta z ustaleniem ewentualnej wizyty kontrolnej,

g. konsultacja po wykonaniu świadczenia medycznego oraz wyznaczenie terminu dodatkowych wizyt lub usług medycznych związanych z prowadzonym leczeniem,

h. ustalanie czynników ryzyka oraz zagrożeń dla zdrowia pacjenta i podejmowanie działań mających na celu ich eliminację lub ograniczenie,
i. współpraca z pozostałym personelem medycznym,
j. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Prezesa Zarządu Kliniki.
4. Do zakresu obowiązków pielęgniarki / technika należy w szczególności:
a. zapewnienie należytego poziomu opieki pielęgniarskiej w jednostce,
b. zapewnienie kompletnego i właściwego wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt, aparatura, leki),
c. koordynowanie działalności poszczególnych komórek organizacyjnych,
d. prowadzenie statystyki i wymaganej sprawozdawczości medycznej,
e. nadzór nad stanem sanitarnym zakładu i zaopatrzeniem w środki czystości,

f. współdziałanie z Prezesa Zarządu Kliniki w zakresie ustalania organizacji pracy oraz właściwego wyposażenia stanowisk pracy,

g. wykonywanie poleceń przełożonych.
5. Do zakresu obowiązków sprzątaczki należy w szczególności:
a. dbanie o czystość pomieszczeń i wyposażenia jednostki,
b. współdziałanie z pielęgniarkami w zakresie utrzymywania porządku w gabinetach,

c. zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości, materiały higieniczne, urządzenia czyszczące, odzież i obuwie jednorazowe,

d. przygotowanie, wydanie i odbiór odzieży do prania,
e. przygotowanie i koordynowanie odbioru do utylizacji odpadów przez firmy zewnętrzne,
f. wykonywanie poleceń przełożonych.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin organizacyjny ustala Zarząd Kliniki Chirurgii dr E. Radzikowskiej Sp. z o.o.
2. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w

Recepcji.

3. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkim zatrudnionym w Klinice Chirurgii dr E. Radzikowskiej Sp. z o.o.

Warszawa, dn. 25.09.2021 r.

KARTA PRAW PACJENTA

KARTA PRAW PACJENTA
Kliniki Chirurgii dr E. Radzikowskiej

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 1.
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, wykonywanych
dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób przez osoby wykonujące zawód medyczny, z należytą
starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń – Pacjent
ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
2. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,
2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
3. Lekarz/pielęgniarka może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza/pielęgniarki, jeżeli uzna
żądanie pacjenta za bezzasadne.
4. Żądanie pacjenta oraz jego odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
§ 2.
1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
2. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
§ 3.
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w
warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów
medycznych.
PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI
§ 4.
1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej
informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających
się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym
osobom.
4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2.
5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje danie w tym zakresie.
6. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o
rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela
ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Pacjent ma jednak prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji w pełnym
zakresie.
7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie i formie
potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej
przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
§ 5.
Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego
przełożonego. W takim przypadku pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej
informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia
zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
§ 6.
1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta. Klinika udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w
swoim lokalu, w miejscach ogólnodostępnych.
2. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać, informację o prawach pacjenta udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie
się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
§ 7.
Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Klinikę, w tym o profilaktycznych
programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych w Klinice w sposób określony w §6.
2
PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH
§8.
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych,
informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
§ 9.
1. Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze
stanem zdrowia pacjenta.
2. Obowiązku zachowania tajemnicy nie stosuje się w przypadku, gdy:
1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym
osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
3. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.
PRAWO PACJENTA DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 10.
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu
informacji w zakresie określonym w §4.
§ 11.
1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych
świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody,
ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do
badania, może wykonać opiekun faktyczny.
3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz
dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1÷3, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w
tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo
brak takiej woli.
§ 12.
W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta,
zgodę wyraża się w formie pisemnej.
§ 13.
W przypadkach określonych odrębnymi przepisami badania lub określone świadczenia zdrowotne mogą być przeprowadzone przez
lekarza bez zgody pacjenta i mimo jego sprzeciwu (art. 33 i 34 ustawy z dnia 5grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty –
Dz.U. z 2008 roku Nr 136, poz. 857, z późn.zm.)
PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA
§ 14.
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie
terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
§ 15.
1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
2. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu
na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
§ 16.
1. Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.
2. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko
wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.
Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie
ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód
medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.
PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
§ 17.
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
§ 18.
1. Klinika prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
2. Lekarze, pielęgniarki i położne są uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej.
3. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej dane określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 nr 52, poz. 417 z późn.zm.)
§ 19.
1. Klinika udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez
pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
3
3. Klinika udostępnia dokumentację medyczną również zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta oraz innym uprawnionym podmiotom
wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, bez zgody pacjenta.
§ 20.
Klinika udostępniana dokumentację medyczną:
1) do wglądu w siedzibie Kliniki,
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ
lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
§ 21.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Klinika pobiera opłatę w wysokości nie
wyższej niż określona w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
PRAWO PACJENTA DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA
§ 22.
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza określonych w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki
pacjenta wynikające z przepisów prawa.
2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w
terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta, pod rygorem
zwrotu sprzeciwu.
PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO
§ 23.
1. Pacjent Kliniki ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami spoza Kliniki.
§ 24.
1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę
sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
§ 25.
1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z
innymi osobami, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez Klinikę.
2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty ustala Dyrektor Kliniki, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw.
3. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępnia się ją w Klinice.
PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ
§26.
Pacjent Kliniki ma prawo do opieki duszpasterskiej.
§ 27.
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, Klinika jest obowiązana umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego
wyznania.
PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE
§ 28.
Pacjent Kliniki ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Kliniki. Koszty realizacji tego prawa ponosi Klinika, chyba,
że przepisy odrębne stanowią inaczej.
SZCZEGÓLNE PRAWA PACJENTA W ZAKRESIE POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW
§ 29.
Pacjent ma prawo do:
1) wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów,
2) dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia
określonemu odbiorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą,
4) pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i
być wybrany, jako biorca zgodnie z kryteriami medycznymi.
PRAWO DO POCHÓWKU DZIECKA MARTWO URODZONEGO
§ 30.
Rodzice i osoby bliskie uprawnione do pochówku, mają prawo złożenia wniosku kryteriami sporządzenie karty zgonu dziecka martwo
urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży oraz żądania zgłoszenia takiego urodzenia do urzędu stanu cywilnego – w terminie 3 dni
od daty martwego urodzenia.
POZOSTAŁE PRAWA PACJENTA
§ 31.
1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
2. W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub
powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany
przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
4
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:
1) przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Kliniki,
2) informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Klinikę,
3) dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia.
§ 32.
Dyrektor Kliniki lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także ze względu na możliwości organizacyjne Kliniki prawo
do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
RZECZNIK PRAW PACJENTA
§ 33.
W celu ochrony praw pacjenta ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powołana została
instytucja Rzecznika Praw Pacjenta.
§ 34.
Do zakresu działania Rzecznika należy:
1) prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
2) prowadzenie postępowań w trybie określonym ustawą z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
3) w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta Rzecznik może z urzędu lub na wniosek strony żądać wszczęcia
postępowania, a także brać udział w toczącym się postępowaniu,
4) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta,
5) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych
w zakresie ochrony praw pacjenta,
6) opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta,
7) współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem
właściwym do spraw zdrowia,
8) przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i
wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta,
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta,
10) analiza skarg i wniosków pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy,
11) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE PRAWA PACJENTA
§ 35.
1. Przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:
1) bezprawne zorganizowanie działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
2) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji
protestacyjnej lub strajku prze organizatora strajku – mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, w
szczególności podejmowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie jest zbiorowym prawem pacjentów suma praw indywidualnych.
2. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.
3. Ochrona zbiorowych praw pacjentów przewidziana w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta nie wyłącza ochrony wynikającej z innych ustaw, w szczególności z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
§ 36.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 roku Nr 52, poz. 417 z późn.zm.) oraz
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 roku Nr 277, poz. 1634 z późn.zm.),
3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 roku Nr 174,poz. 1039 z późn.zm.),
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn.zm.),
5) ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz.1411),
6) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 z
późn.zm.),
7) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (Dz.U. z 2000 roku Nr 23, poz. 295 z późn.zm.).

RZECZNIK PRAW PACJENTA
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn – pt w godz. 8:00 – 20:00
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, Sekretariat: tel.: 22 532 82 50
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl www.rpp.gov.pl
Warszawa, dnia 01.12.2021 r.

OD ROZMOWY...

+48 728 941 357

+48 728 930 561

... do rezultatów

Lifting piersi
Plastyka sutków
Podniesienie piersi
Powiększanie piersi
Redukcja piersi
Rekonstrukcja piersi
Wymiana implantów
Korekcja odstających uszu
Korekcja powiek dolnych
Korekcja powiek górnych
Liposukcja podbródka
Lifting twarzy i szyi
Lifting twarzy
Lifting szyi
Lip Lift
Wycięcie zmiany skórnej
Lipofilling pośladków
Lipofilling biustu
Lipofilling twarzy
Plastyka brzucha
Liposukcja
Operacja nosa
Operacja uszu
Plastyka blizn
Dermapen™
Endermologia
Excel V Cutera
Rytuały Valmont
Zabiegi QMS
Ultraformer
Plasmage
V- Carbon
PQ Age
Scizer
Venus
Botoks
Kwas hialuronowy
Leczenie bruksizmu
Redukcja potliwości
Nici liftingujące
Ginekomastia
Labioplastyka
Mezoterapia

©2024 Radzikowska Clinic | będziesz w dobrych rękach | Polityka prywatności | Regulamin sklepu | Dostawa i płatności | Moje konto