Regulamin promocji

Regulamin Oferty Promocyjnej w Radzikowska Clinic

  1. Organizator Promocji

Organizatorem promocji jest Radzikowska Clinic.

  1. Okres trwania Promocji

Promocja trwa od dnia ogłoszenia (25.08.2023) do końca sierpnia 2023 roku. Zabieg promocyjny można wykorzystać do końca września 2023 roku.

  1. Zasady uczestnictwa
    Aby skorzystać z oferty, klient musi zapisać się i odbyć dowolny zabieg z oferty Radzikowska Clinic.

Oferta dotyczy jednego bezpłatnego zabiegu dla jednej osoby.

  1. Zawartość Promocji

Bezpłatny zabieg obejmuje demakijaż, peeling lumi mask, masaż/maskę prime renewing pack oraz dobrany krem dobrany do indywidualnych potrzeb skóry klientki.

  1. Ograniczenia

Promocja nie łączy się z innymi ofertami i rabatami dostępnymi w Radzikowska Clinic.

Bezpłatny zabieg jest jednorazowy i nie podlega wymianie na inne usługi czy produkty, ani na ekwiwalent pieniężny.

  1. Rezygnacja

Klient może zrezygnować z zabiegu promocyjnego, lecz nie przysługuje mu wówczas żaden ekwiwalent ani możliwość przeniesienia zabiegu na inną osobę.

  1. Zmiany w Regulaminie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników na swojej stronie internetowej.

8.Dane Osobowe

Przetwarzanie danych osobowych uczestników promocji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne akty prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu przed skorzystaniem z promocji. Udział w promocji oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Klinika Chirurgii
dr E. Radzikowskiej Sp. z o.o.

Domaniewska 34a ◦ 02-672 Warszawa
budynek Ambassador ◦ parter
NIP 5213759384

©2023 Radzikowska Clinic | Polityka prywatności